Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Domijn is verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de corporatie, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van resultaten.

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van deelnemingen van Domijn. Daarnaast zorgt het bestuur voor het naleven van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie en voor de financiering van de corporatie. Het bestuur streeft als maatschappelijke ondernemer naar een effectieve en expliciete verantwoording van deze zaken en bespreekt deze met de Raad van Commissarissen.

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Wat betekent Corporate Governance?

Corporate governance houdt in: een goed ondernemingsbestuur. Domijn houdt zich aan de AedesCode en de principes uit de Governance Code voor woningcorporaties. Dit betekent dat we ons aan de normen houden voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

Wat is de Aedes Code?

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Deze vereniging maakt zich sterk voor de condities waaronder woningcorporaties hun werk kunnen doen. Met het lidmaatschap van Aedes onderschrijven we ook de Aedescode. In deze code laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij zijn aan te spreken, dat zij kwaliteit bieden en zich willen verantwoorden naar hun omgeving. Download de AedesCode.

Wat is de Governance Code voor woningcorporaties?

Binnen de organisatie wordt gewerkt volgens de principes van de Governance code Woningcorporaties van 2011. Hierin staan de normen van goed bestuur en overzicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Download de volledige Governance Code.

Hoe gaat Domijn om met verschillende belangen?

Domijn wil elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Domijn en de bestuurder vermijden. Daarom moet de Raad van Commissarissen altijd goedkeuring geven voor transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen en die van materiële betekenis zijn voor Domijn en/of de bestuurder. De bestuurder rapporteert hierover in de bestuursrapportage.

Aan wie legt het bestuur van Domijn verantwoording af?

Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Dat betekent dat het bestuur op tijd alle informatie aanlevert aan de Raad van Commissarissen, zodat de Raad haar taak goed kan vervullen.

Wat zijn de taken en de werkwijze van het bestuur?

Het bestuur richt zijn taken op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling van Domijn en de met Domijn verbonden ondernemingen. Daarbij houdt het bestuur rekening met iedereen die bij Domijn betrokken is. In de statuten van Domijn staat wat de taken van het bestuur zijn. Die taken zijn verder uitgewerkt in het directiestatuut van Domijn.

Hoe wordt de directeur-bestuurder benoemd?

De directeur-bestuurder is benoemd volgens de Governance Code, voor een periode van vier jaar. De directeur-bestuurder heeft bij Domijn wel een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Aan het eind van de ambtstermijn beoordeelt de Raad van Commissarissen of de periode met vier jaar wordt verlengd.

Hoe wordt de beloning van de directeur-bestuurder bepaald?

De vaststelling van de beloning van de bestuurder is een verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen. Vanuit de Raad is een remuneratiecommissie vastgesteld. Deze commissie adviseert en bereidt voorstellen voor over de beloning van de directeur-bestuurder. De voltallige Raad van Commissarissen beslist over deze voorstellen.

Jaarlijks wordt een verantwoording van het beleid rondom de bestuurdersbeloning (Remuneratierapport) opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen dat onderdeel is van het jaarverslag.

Bij het vaststellen van de beloningsstructuur van de directeur-bestuurder is uitgegaan van de bepalingen en uitgangspunten van de Commissie Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties en met inachtneming van de toepasselijke wet-en regelgeving. Hiermee is een maatschappelijk verantwoorde salarisnormering afgesproken.

Wat doet de directeur-bestuurder?

De directeur-bestuurder is voorzitter van het directieoverleg. Het directieoverleg bestaat uit de directeur-bestuurder en de directeur. Het directieoverleg is een besluitvormend overleg. Besluiten waarvan de directie vindt dat ze breder behandeld moeten worden, worden op de agenda van het tweewekelijkse managementoverleg gezet. Aan het managementoverleg nemen deel: de directie, controller, manager Wonen, manager Ontwikkeling en manager Beleid & Bedrijfsvoering. Het managementoverleg heeft een besluitvoorbereidend karakter.

Geldt er een gedragscode bij Domijn?

Domijn wil voor alle medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een transparante, professionele en betrouwbare organisatie zijn. Dit vraagt om bestuurders en management die vertrouwen hebben omdat zij deskundig, gedreven en integer zijn.

Om het bestuur, het management en de medewerkers van Domijn een leidraad te geven voor ‘integer handelen’ is er een gedragscode opgesteld. Deze code geldt voor alle medewerkers van Domijn. De code heeft een bijlage die betrekking heeft op het verrichten van nevenwerkzaamheden, de klokkenluidersregeling en het internet en e-mail protocol.

In 2010 is een traject gestart om de bewustwording van integriteit binnen Domijn vorm te geven. Integriteit staat hoog in het vaandel van Domijn. In 2011 is expliciet door middel van trainingen aandacht besteed aan dit item met als doel het bewustzijn van alle betrokkenen bij Domijn ten aanzien van integriteit te verhogen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe tevreden bent u over de informatie?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies