Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken bij Domijn en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en elk deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De RvC staat de bestuurder met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad zich op het belang van Domijn en de met Domijn verbonden ondernemingen. De belangen van Domijn en de betrokkenen weegt de Raad zorgvuldig af. De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren.

In de statuten zijn de taken en de werkwijze van de Raad van Commissarissen beschreven.

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Wat betekent Corporate Governance?

Corporate governance houdt in: een goed ondernemingsbestuur. Domijn houdt zich aan de AedesCode en de principes uit de Governance Code voor woningcorporaties. Dit betekent dat we ons aan de normen houden voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

Wat is de Aedes Code?

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Deze vereniging maakt zich sterk voor de condities waaronder woningcorporaties hun werk kunnen doen. Met het lidmaatschap van Aedes onderschrijven we ook de Aedescode. In deze code laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij zijn aan te spreken, dat zij kwaliteit bieden en zich willen verantwoorden naar hun omgeving. Download de AedesCode.

Wat is de Governance Code voor woningcorporaties?

Binnen de organisatie wordt gewerkt volgens de principes van de Governance code Woningcorporaties van 2011. Hierin staan de normen van goed bestuur en overzicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Download de volledige Governance Code.

Wat is de samenstelling van de Raad van Commissarissen?

In de in 2011 geactualiseerde profielschets voor de Raad van Commissarissen van Domijn staat aan welke eisen, kwalificaties en competenties de individuele leden van de Raad van Commissarissen moeten voldoen. Hierin staan ook de randvoorwaarden voor het functioneren van de leden.

De Raad van Commissarissen bestaat uit (conform statuten) minimaal vijf en maximaal zeven leden. Tenminste twee leden worden conform het BBSH voorgedragen door huurders of hun vertegenwoordigers. Minimaal drie leden moeten wonen in het werkgebied van Domijn.

Hoe wordt de Raad van Commissarissen benoemd?

De leden van de Raad van Commissarissen worden voor een periode van vier jaar benoemd, waarbij één keer herbenoeming mogelijk is. De totale zittingstermijn komt daarbij op maximaal acht jaar. Een commissaris wordt niet (opnieuw) benoemd indien hij of zij tijdens de nieuwe zittingstermijn van drie jaren de leeftijdsgrens van 72 jaar gaat overschrijden. Domijn voldoet hiermee aan de in juli 2011 geactualiseerde Governance Code Woningcorporaties. Op basis van bovenstaande gegevens is het rooster van aftreden vastgesteld.

Wat zijn de kerncommissies van de Raad van Commissarissen?

De Raad van Commissarissen benoemt uit haar midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Deze commissies hebben als taak om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden.

Voor beide commissies zijn afzonderlijke reglementen vastgesteld. In haar verslag rapporteert de Raad van Commissarissen over de uitvoering van de taakopdracht van de commissies.

Wat doet de auditcommissie?

De auditcommissie heeft de volgende specifieke aandachtspunten:

 • Beoordelen interne controle- en risicobeheersingsystemen;
 • Financiële informatieverschaffing door de woningcorporatie (keuze van de accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses, werk van in- en externe accountants ter zake, etc.);
 • Voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan externe accountants;
 • Beoordelen functioneren externe accountant;
 • Opvolgen opmerkingen externe accountant;
 • Financiering;
 • Tax planning;
 • Bespreken van werkplan controller en kennis nemen van bevindingen controller.

De nadere bepalingen over de auditcommissie zijn uitgewerkt in het reglement van de auditcommissie.

Wat doet de remuneratiecommissie?

De remuneratiecommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij haar taak om als werkgever van het bestuur c.q. bestuurders op te treden. Ter voorbereiding op de taak van de Raad van Commissarissen als werkgever voert de remuneratiecommissie in ieder geval de volgende werkzaamheden uit:

 • Het doen van een voorstel aan de RvC over het te voeren bezoldigingsbeleid voor de directeur-bestuurder. De RvC stelt dit bezoldigingsbeleid vast. In het voorstel komen in elk geval aan de orde:
  • De bezoldigingsstructuur;
  • De hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen;
  • De prestatiecriteria en de toepassing daarvan en
  • Het opmaken van het remuneratierapport.
 • Op verzoek van de RvC voorbereidende werkzaamheden verrichten voor de selectie en benoeming van commissarissen en van de directeur-bestuurder.
 • Het voorbereiden van de beoordeling van de bestuurder;
 • De remuneratiecommissie doet ook voorstellen om de kwaliteit van de RvC te handhaven, zoals het voorbereiden van een zelfevaluatie en voorstellen voor aanpassing van de profielschets van de RvC.

Nadere bepalingen over de remuneratiecommissie zijn uitgewerkt in een reglement voor de remuneratiecommissie.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe tevreden bent u over de informatie?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies