22
mrt.

Nieuwe wending: Een ‘stap’ dichter bij een fijn thuis…

Onze collega´s komen dagelijks situaties tegen waar mensen overduidelijk hulp nodig hebben, maar waar we weinig of niets kunnen doen. Soms lopen die situaties hoog op. Zo hoog dat mensen uit huis worden geplaatst en door een negatieve huurverklaring geen woning meer mogen huren bij een corporatie. Via WoonStAP krijgen deze mensen een tweede kans.

Sinds de decentralisatie van het sociaal domein in 2015 én het doorvoeren van passend toewijzen* zien we steeds meer mensen die het moeilijk hebben. Steeds meer mensen met psychische of verslavingsproblematiek moeten zelfstandig wonen door bezuinigingen en het ideaalbeeld van zelfredzaamheid. Terwijl zij voorheen constante zorg kregen of iemand wel een oogje in het zeil hield. Nu verdwijnen ze létterlijk achter hun voordeur.

Sinds 2018 werken woningcorporaties De Woonplaats, Ons Huis en Domijn, wijkpolitie en zorg- en welzijnsorganisaties intensief samen. Het doel? Inwoners met een negatieve huurverklaring, die daardoor niet meer in aanmerking komen voor een woning bij een corporatie, toch een eigen thuis geven. Dat doen we onder de naam: WoonStAP.

* Per 1 januari 2016 moeten corporaties 95 procent van de woningzoekenden met een laag inkomen huisvesten in een huurwoning die past bij hun inkomen. Dat noemen we: passend toewijzen.

Een tweede kans

In WoonStAP werken we samen om mensen die een woonbelemmering hebben te helpen. “Elke week bespreken we binnen WoonStAP de lopende cases. Vaak door huurschulden, soms vanwege de ontdekking van een wietplantage in hun huurwoning of omdat ze ernstige overlast voor omwonenden veroorzaakten of een combinatie van deze factoren. Daardoor hebben ze een negatieve verhuurdersverklaring gekregen en maken ze bij geen enkele corporatie nog kans op een woning. Deze groep gaat zwerven, vindt tijdelijk onderdak bij familie, op een camping of in een noodopvang bij maatschappelijke organisaties als Leger des Heils en Humanitas. Met WoonStap bieden we deze mensen op maat een tweede kans. Eigenlijk een laatste kans.” aldus Wahju Riedel, consulent Wijkbeheer bij Domijn.

Hoe werkt het?

Riedel: “Deze mensen met een woonbelemmering worden door de hulpverlener via een formulier aangemeld. Hierop staan vragen over woongedrag, woonverleden, financiën en hoe de woonbelemmering is ontstaan. Dan volgt een intakegesprek. Na de intake bepalen we of we de woonbelemmering wegnemen. Hierbij geven we heel duidelijk aan wat wij in de toekomst van iemand verwachten. Als we de woonbelemmering opheffen, mag deze persoon weer reageren op ons woningaanbod en huren van de corporaties. In sommige gevallen geven we negatief advies. Bijvoorbeeld als iemand er nog niet klaar voor is om te kunnen of te willen voldoen aan de voorwaarden die wij stellen. We stellen samen met de cliënt en de betrokken hulpverlener of zorgaanbieder een zorgplan op, en blijven het plan een jaar lang monitoren. Zo voorkom je dat mensen terugvallen in dezelfde problematiek. In het huurcontract is als clausule opgenomen dat de betrokkene meewerkt aan het oplossen van de problemen en ze zich aan afspraken houdt.”

De kracht van WoonStAP

De aanpak van WoonStAP werpt vruchten af, zowel voor de huurders als voor de betrokken partijen. De huurderkomt in een positieve spiraal terecht die hen zelf ook veel oplevert. Een eigen woning geeft meer bestaanszekerheid, de mensen zitten daardoor lekkerder in hun vel en hebben minder spanning. Dan kunnen ze nieuwe stappen gaan zetten, zoals het afronden van een therapie of het zoeken naar een baan.

Riedel: ”We zien dat we deze kwetsbare mensen écht verder helpen. Dat we – door aan de poort meteen duidelijke afspraken te maken – mensen met de juiste begeleiding in de juiste woning krijgen. Een plek waar iemand goed kan wonen en waarbij het ook goed gaat in de buurt. Tot nu toe zien we dat er erg weinig ´terugval´ is. En daar zijn we met z’n allen trots op!”

a a