Lees voor

Bestuur

Het bestuur van Domijn is verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de corporatie, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van resultaten.

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van deelnemingen van Domijn. Daarnaast zorgt het bestuur voor het naleven van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie en voor de financiering van de corporatie. Het bestuur streeft als maatschappelijke ondernemer naar een effectieve en expliciete verantwoording van deze zaken en bespreekt deze met de Raad van Commissarissen.

Wat doet de directeur-bestuurder?

De directeur-bestuurder is voorzitter van het directieoverleg. Het directieoverleg bestaat uit de directeur-bestuurder en de directeur. Het directieoverleg is een besluitvormend overleg. Besluiten waarvan de directie vindt dat ze breder behandeld moeten worden, worden op de agenda van het tweewekelijkse managementoverleg gezet. Aan het managementoverleg nemen deel: de directie, controller, manager Wonen, manager Ontwikkeling en manager Beleid & Bedrijfsvoering. Het managementoverleg heeft een besluitvoorbereidend karakter.

Het bestuur richt zijn taken op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling van Domijn en de met Domijn verbonden ondernemingen. Daarbij houdt het bestuur rekening met iedereen die bij Domijn betrokken is. In de statuten van Domijn staat wat de taken van het bestuur zijn. Die taken zijn verder uitgewerkt in het directiestatuut van Domijn.
Zij legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Dat betekent dat het bestuur op tijd alle informatie aanlevert aan de Raad van Commissarissen, zodat de Raad haar taak goed kan vervullen.

Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Dat betekent dat het bestuur op tijd alle informatie aanlevert aan de Raad van Commissarissen, zodat de Raad haar taak goed kan vervullen.

Hoe wordt de directeur-bestuurder benoemd?

De directeur-bestuurder is benoemd volgens de Governance Code, voor een periode van vier jaar. De directeur-bestuurder heeft bij Domijn wel een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Aan het eind van de ambtstermijn beoordeelt de Raad van Commissarissen of de periode met vier jaar wordt verlengd.

Hoe wordt de beloning van de directeur-bestuurder bepaald?

De vaststelling van de beloning van de bestuurder is een verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen. Vanuit de Raad is een remuneratiecommissie vastgesteld. Deze commissie adviseert en bereidt voorstellen voor over de beloning van de directeur-bestuurder. De voltallige Raad van Commissarissen beslist over deze voorstellen.

Jaarlijks wordt een verantwoording van het beleid rondom de bestuurdersbeloning (Remuneratierapport) opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen dat onderdeel is van het jaarverslag.

Bij het vaststellen van de beloningsstructuur van de directeur-bestuurder is uitgegaan van de bepalingen en uitgangspunten van de Commissie Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties en met inachtneming van de toepasselijke wet-en regelgeving. Hiermee is een maatschappelijk verantwoorde salarisnormering afgesproken.

 

a a