Lees voor

Controle financiële verslaggeving

De bestuurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële informatie. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de bestuurder deze verantwoordelijkheid vervult.

Interne controlefunctie

De afdeling Planning & Control van Domijn speelt een belangrijke rol bij het beoordelen en toetsen van interne risicobeheersings- en controlesystemen. De bestuurder is verantwoordelijk voor het functioneren van deze afdeling.

Externe accountant

De Raad van Commissarissen benoemt een externe accountant. Deze rapporteert zijn bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening (het accountantsrapport) aan de bestuurder, de Raad van Commissarissen en de auditcommissie. De Raad van Commissarissen of de auditcommissie bepaalt of en wanneer de externe accountant bij de vergadering van de Raad van Commissarissen en auditcommissie wordt uitgenodigd. De auditcommissie vergadert ten minste één keer per jaar met de externe accountant zonder dat de bestuurder aanwezig is.
De auditcommissie en het bestuur brengen een advies uit aan de Raad van Commissarissen. De bezoldiging en de opdrachtverstrekking aan de externe accountant wordt goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, op voorstel van de auditcommissie en na overleg met de bestuurder.

De auditcommissie is het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant als deze onregelmatigheden opmerkt in de inhoud van de financiële berichten of in de gevolgde procedures voor de financiële verslaggeving.

Voor toetsing van de onafhankelijkheid van de externe accountant is een normenkader vastgelegd in “Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid van de openbaar accountant”. Dit normenkader is opgesteld door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

a a