Lees voor

Maatschappelijke verantwoording en beïnvloeding beleid

Domijn vindt het belangrijk om stakeholders te betrekken bij de totstandkoming van beleid en projecten. In het Strategisch Plan 2016-2020 heeft Domijn de visie op haar maatschappelijke positie neergelegd. Dit is het uitgangspunt bij de bepaling van het beleid.

Per project of beleidsthema wordt bekeken welke stakeholders betrokken worden en welke mate van invloed zij krijgen. Hoe de afweging plaats vindt wie wanneer stakeholder is en hoe Domijn deze wil betrekken bij haar beleid, staan beschreven in de notitie stakeholdersbeleid. Concrete uitwerking van deze notitie houdt in dat de RvC gesprekken aangaat met verschillende stakeholders. Op basis van deze gesprekken worden adviezen verzameld voor het te voeren beleid van Domijn.

Maatschappelijke prestaties

Sinds 1 januari 2007 is iedere corporatie volgens de Aedescode verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Er wordt dan een onafhankelijk oordeel gevormd over de maatschappelijke prestaties. Voor Domijn is de visitatie een lerend instrument waar verbeteren centraal staat. 

a a