Lees voor

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken bij Domijn en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en elk deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De RvC staat de bestuurder met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad zich op het belang van Domijn en de met Domijn verbonden ondernemingen. De belangen van Domijn en de betrokkenen weegt de Raad zorgvuldig af. De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren.

In de statuten zijn de taken en de werkwijze van de Raad van Commissarissen beschreven.

a a