16
dec.

Prestatieafspraken gemeente Losser 2022

Samen met gemeente Losser en Stichting Huurdersbelangen Losser (SHBL) hebben we op 16 december de ‘prestatieafspraken’ voor 2022 getekend. Dit doen we omdat we willen dat iedere nieuwe woning "raak" is en bijdraagt aan de kwaliteit van de gemeente Losser. Samen willen we voorkomen dat (bewoners en) huurders in grote huur- of betalingsproblemen komen. We zorgen voor een duurzame en toekomstbestendige sociale woningvoorraad. We creëren én behouden prettige en leefbare wijken en buurten. We zorgen dat inwoners die ondersteuning of zorg nodig hebben langer thuis kunnen blijven wonen. Zo zorgen we samen voor een fijn (t)huis voor iedereen.

De prestatieafspraken 2022 bestaan uit 4 hoofdthema’s voor de komende jaren (2022–2025) 

1. Van woonvisie naar prestatieafspraken
Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad de ´Woonvisie 2021 – 2031 gemeente Losser´ vastgesteld. Deze woonvisie vormt de basis om samen prestatieafspraken te maken voor de sociale huursector. Zo zorgen we samen voor voldoende en betaalbare kwalitatief goede en passende sociale huurwoningen. Wethouder Anja Prins: “Wij willen graag dat mensen zich thuis voelen in onze gemeente. Een gemeente met schone, hele en veilige buurten. Een gemeente met een verscheidenheid aan inwoners en dorpen, jong en oud. Om dat te bereiken maken we onder meer de prestatieafspraken. Mooi nieuws in dat kader zijn de 16 huurappartementen die begin 2022 in Losser worden opgeleverd op het Zijland. Deze woningen, met het nieuwe “blokje omhoog” concept, zijn allemaal toegewezen aan senioren uit onze gemeente.”

2. Voldoende betaalbare en beschikbare sociale huurwoningen in de gemeente Losser
In 2020 spraken we af dat actieve woningzoekenden in de gemeente Losser binnen twaalf maanden een sociale huurwoning konden vinden. In 2021 had een actieve woningzoekende in de gemeente Losser gemiddeld binnen acht maanden een sociale huurwoning van Domijn.

  • Voorrang voor 65-plussers en jongeren tussen de 18-23 jaar
    Om in de gemeente Losser wonende ouderen boven de 65 jaar en jongeren tussen de 18-23 jaar meer kans te geven op het vinden van een huurwoning worden geselecteerde woningen met voorrang aan deze doelgroepen toegewezen: het gaat om 117 woningen voor senioren en om 66 woningen voor jongeren tot 23 jaar

Wilma van Ingen, directeur-bestuurder van Domijn: “We zijn blij dat de druk op de woningmarkt in Losser niet zo extreem is als in andere delen van ons land. Toch zien wij ook in Losser dat het voor een aantal groepen lastig is om een woning te vinden. Ik vind het daarom mooi dat de gemeente, SHBL en Domijn gezamenlijk besloten hebben om jongeren en ouderen uit Losser voorrang te geven boven andere woningzoekenden en dat we zien dat dat werkt.” 

  • Vroegtijdig signaleren van huurachterstanden
    We willen voorkomen dat huurders onverhoopt een te grote huurachterstand oplopen. Deze huurders moeten tijdig worden geholpen en begeleid. Bijvoorbeeld om het gevaar van huisuitzetting te signaleren. Daarvoor werken wij met de gemeente Losser, zorgverzekeraars en gas-, water-, elektrabedrijven actief samen om betalingsachterstanden vroegtijdig te signaleren.

3. Thuis in de buurt
De gemeente Losser, SHBL en Domijn zetten zich in voor fijne woningen, straten en buurten. Ieder pakt daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid. Er zijn afspraken gemaakt tussen politie, adviseur veiligheid van de gemeente, de procesmanager Team Zorg met betrekking tot het thema veiligheid en Domijn. Regelmatig is er afstemming over de veiligheid in de woningen en wijken. Vanuit de gemeente werkt het team WIJZ intensief samen met het keigoedteam van Domijn. We zoeken elkaar op in kwesties waar we elkaars werkgebied raken.

4. Focus op bestaande woningen
Wij investeren in onze bestaande voorraad woningen om deze toekomstbestendiger te maken, met name op het gebied van duurzaamheid. Dit doen we door verduurzaming van de woningen zo veel mogelijk te koppelen aan het planmatig onderhoud. Dit levert een besparing op én is prettiger voor onze huurders. Want daarmee zijn we de bewoners minder tot overlast.

De pilot (gestart in 2021) om huurders een betaalbare schutting aan te bieden, die betaald wordt via de maandelijkse huur, wordt in 2022 voortgezet.

Wil je de prestatieafspraken gemeente Losser 2022 lezen? Klik dan hier

a a